Energia solare dallo Spazio

[youtube=425,344]YiU9MibyBJ0

Vedi: http://www.onegreentech.it/23/10/2008/energia-solare-spaziale/ , http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_satellite