Persistent and non persistent

Persistent and non persistent chemtrails

[youtube=480,295]ZpRzhEf6Obg